Cách đóng góp

Để chương trình có thể tiếp tục duy trì và triển khai một cách thuận lợi nhất, kính mong các "Bà Mẹ Xã Hội" có thể tiếp tục ủng hộ và tài trợ vào Tài khoản Sữa học đường theo các hình thức như sau: